תקנון ותנאי שימוש לאתר

פרויקט רסיסים, ע.ר. 580603868 מרחוב קשאני אליעזר, 37, ירושלים (“העמותה”) מברכת את בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט שלה (“האתר”). מטרת האתר הינה לספק לגולשים קהילה, ידע ושירותים, ולבנות פתרונות עבור פוסט טראומתיים ופוסט טראומתיות.

תקנון זה הוא תקנון האתר.

1. כללי:

1.1. הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בו ולתנאי שימוש אלו. כמו כן, העמותה שומרת את זכותה לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו באתר.

1.2. האמור בתקנון ובתנאי שימוש אלו מתייחס באופן שווה לשני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.3. תנאים אלו חלים על שימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי או מחשבי טאבלט). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

1.4. השימוש באתר מיועד לבעלי כשירות משפטית מגיל 18 בלבד. פעולת של קטין מתחת לגיל 18 מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.

1.5. משמעותה של המילה “פעולה” בתקנון ותנאי שימוש אלו הינה עיון באתר ו/או הרשמה לרשימת התפוצה כהגדרתה בסעיף ‎2.1 להלן.

2. הרישום לאתר:

2.1 העמותה מאפשרת לגולשים באתר להצטרף לרשימת תפוצה, באמצעות מסירת כתובת דואר אלקטרוני של הגולש (“רשימת התפוצה”). גולש, המצטרף לרשימת התפוצה, מצהיר בזאת כי הוא נותן את הסכמתו המלאה והחופשית ואת אישורו לקבל הודעות דואר אלקטרוני מהעמותה. הוראות הדיוור המפורטות בתקנון ובתנאי שימוש אלו יחולו על גולש המצטרף לרשימת התפוצה.

2.2. אין לרשום אדם אחר לאתר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון ותנאי שימוש אלו.

2.3. העמותה לא תעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון ותנאי שימוש אלו.

2.4. הרשמה לאתר כוללת, בין היתר, אישור קבלת תוכן שיווקי.

2.5. אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח – 2008 (“חוק התקשורת”).

2.6. מובהר כי באפשרות הנרשם להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על “להסרה מרשימת התפוצה” שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח או באמצעות פנייה בדוא”ל לעמותה. כל עוד לא הסיר עצמו הנרשם מרשימת הדיוור כאמור, רשאית העמותה, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשם דיוור ישיר כאמור.

2.7. העמותה רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי לכניסה לאתר ובכלל זה התחברות לאתר דרך הפייסבוק ו/או רשת חברתית אחרת ו/או פלטפורמה אחרת.

2.8. העמותה רשאית, למנוע מכל גולש שימוש באתר ו/או לבטל את רישומו של משתמש לאתר לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית העמותה לבטל רישום של משתמש לאתר, או לחסום גישתו אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:

  • אם בעת ההרשמה לאתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;
  • במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
  • אם הופרו הוראות התקנון ותנאי שימוש אלה;
  • אם לא נעשה שימוש באתר במשך תקופה רצופה העולה על שישה חודשים, גם לאחר שניתנה למשתמש הודעה על כך בדואר אלקטרוני;
  • אם נעשתה על ידי משתמש כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לאתר או להמשיך ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא;

3. מידע חיצוני

העמותה אינה אחראית לתכנים המפורסמים בקישוריות (Links) הקיימות באתר ומובילות לאתרי אינטרנט אחרים (ישראלים או זרים) אליהם ניתן להגיע באמצעות אותן קישוריות. כמו כן, העמותה אינה מתחייבת כי קישורית כלשהי תוביל לאתר אינטרנט פעיל. העמותה לא תישא בכל אחריות לתוכנם של אותם אתרים ולכל תכנים המתפרסמים בהם. הימצאות הקישור באתר אינה מהווה המלצה לבקר בו וביקור בו על-ידי גולשים באתר יהא על פי שיקול דעתם העצמאי. למען הסר ספק, העמותה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לרוכש כתוצאה מהסתמכות על תוכן המידע המופיע באותם קישורים.

4. אחריות העמותה

4.1. העמותה לא תהיה אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אשר מוצגים באתר.

4.2. העמותה לא תהא אחראית לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו לגולשים ו/או משתמשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, שירות וכו’ המופעים באתר. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של הגולש והמשתמש באתר.

4.3. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לגולש ו/או למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו.

4.4. האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.

4.5. השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל גולש ומשתמש. כל החלטה שתתקבל ביחס לתכנים שיתפרסמו באתר הינה באחריותו המלאה של המשתמש. העמותה אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים, המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל גולש ומשתמש. העמותה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.

5. השימוש באתר

5.1. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש. או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, או בפרסומי דפוס, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי, למעט בכפוף לקבלת אישור ו/או הסכמה מפורשת מראש ובכתב  מהעמותה.

5.2. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג  Crawlers Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

5.3. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם.

5.4. אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

5.5. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתרים (“קישור עמוק”) ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (“AS IS”) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status Bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

5.6. העמותה רשאית לדרוש ביטול כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובמקרה זה לא תעמוד כל טענה, דרישה או תביעה כלפי העמותה בעניין זה.

5.7. העמותה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. האחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, היא על מבצע הקישור בלבד.

5.8. על הגולש לשפות את העמותה, עובדיה, מנהליה, שותפיה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

6. שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות

6.1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העמותה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו או עיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים באתר, ולגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים על פי החלטתה. כמו כן, העמותה תהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש.

6.2. שינויים כאמור יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות. לא תהיה לגולשים או למשתמשים באתר כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי העמותה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

6.3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, העמותה רשאית בכל עת להפסיק שירותים  ופעילויות אחרות באתר, כולם או מקצתם, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

6.4. העמותה עושה את מירב המאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר. עם זאת, העמותה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, או בקווי התקשורת. העמותה לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיה טכנית, ו/או הפסקות ו/או תקלות באתר ובשירות הניתן בו ו/או תקלות ושיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי התקשורת השונים המאפשרים גישה לאינטרנט. כמו כן, העמותה עושה מאמצים על מנת להבטיח שהאתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מכל ‘וירוס’ או כל תוכנה זדונית ו/או תוכנת רוגלה אחרת. עם זאת, אין ביכולתה של העמותה להבטיח כי האתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מתוכנות זדוניות ו/או רוגלה בכל הזמן. העמותה לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיות בטיחות באתר ו/או נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מ’וירוסים’ ו/או תוכנות רוגלה ו/או תוכנות זדוניות אחרות.

7. קניין רוחני

7.1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הם בבעלות העמותה בלבד, או בבעלות צד שלישי,  שהרשה לעמותה לעשות שימוש על פי דין בתכנים אלו.

7.2. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק  מתכני האתר, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהעמותה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה )ככל שתינתן).

7.3. אם וככל שניתנה הסכמה בכתב כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה: סימון זכויות היוצרים ,© או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.

8. סמכות שיפוט

8.1. על תקנון ותנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

8.2. לבתי המשפט בעיר תל אביב יפו תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון ותנאי שימוש אלה.

9. צרו קשר

9.1. העמותה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתרים ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה: [email protected]